POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Qui és el responsable de les seues dades?

 • Titular: Pont Flotant S. COOP. V
 • Domicili social: C / Baró de Patraix, 5, baix esq. CP: 46018, València, Espanya. Telèfon de contacte: 963.413.838
 • Correu electrònic: oficinaflotant@gmail.com
 • Web: https://pontflotant.es/

 

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I CATEGORIES DE DADES TRACTADES

 

Quines categories de dades tractem?

Depenent de la Plataforma, PONT FLOTANT tracta les següents categories de dades:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal, telèfon.
 • Si l’usuari no els facilités, no serà possible, en determinats casos, atendre la seua sol·licitud.
 • En cas que l’usuari facilite dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a Pont Flotant de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

 

Amb quina finalitat i durant quant de temps tractarem les seves dades personals?

 

PONT FLOTANT, tractarà les dades de l’usuari, de manera manual i / o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

 • Remetre periòdicament (a través de correu electrònic i / o via postal) comunicacions electròniques de notícies relacionades amb les activitats de Pont Flotant i Sala Flotant, llevat que s’indique el contrari o l’usuari s’opose o revoque el seu consentiment.

 

Quant de temps guardem les seves dades?

PONT FLOTANT conservarà les dades personals dels usuaris durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoque els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada els terminis legalment establerts, en tot cas, el termini de 5 anys o el termini establert per llei per a qualsevol acció que puga esdevenir del tractament.

 

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

PONT FLOTANT per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seua pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de PONT FLOTANT.
 • Encriptació de la informació en els propis servidors de PONT FLOTANT.

 

 

III. LEGITIMACIÓ

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

 

 • La legitimació per al tractament de les dades de l’usuari per part de PONT FLOTANT per dur a terme el registre de l’usuari en el formulari es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat per al cas concret.
 • El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics amb notícies relacionades amb les activitats de PONT FLOTANT i SALA FLOTANT, es basen en l’interès legítim de PONT FLOTANT per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.
 • Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l’usuari podrà revocar un o diversos d’ells no afectant als altres.
 • Igualment es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de PONT FLOTANT.

 

 1. COMUNICACIONS DE DADES

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 

 • Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en virtut del que estableix la Llei.

 

 1. DRETS DELS USUARIS

 

Quins drets té l’interessat?

 • Pot enviar-nos un escrit Pont Flotant S. COOP. V. C / Baró de Patraix, 5, baix esq. CP: 46018, València, Espanya. (En endavant, l’ “Adreça”) o si disposa de signatura digital expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, a través del correu electrònic oficinaflotant@gmail.com, els següents drets:

– Revocar els consentiments atorgats.

– Obtenir confirmació sobre si en PONT FLOTANT s’estan tractant dades personals que el concerneixen o no.

– Accedir a les seues dades personals.

– Rectificar les dades inexactes o incompletes.

– Sol·licitar la supressió de les seues dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

– Obtenir de PONT FLOTANT la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seues dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades.

– Obtenir intervenció humana a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de PONT FLOTANT, si escau.

– Sol·licitar la portabilitat de les seues dades.

– Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l’interessat considere que PONT FLOTANT ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.